หารือความพร้อม อพ.สธ.- ประโยชน์แท้แก่มหาชน จ.นครศรีธรรมราช
  • 28 พ.ค. 2565
  • 17

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรม ทช. ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาในส่วนของนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้หัวข้อ “อพ.สธ.- ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ณ จ.นครศรีธรรมราช โดยได้ร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง