สำรวจประเมินแหล่งหญ้าทะเล อ่าวเพ
  • 28 พ.ค. 2565
  • 60

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจประเมินสถานภาพของหญ้าทะเล บริเวณแหล่งหญ้าทะเล อ่าวเพ จ.ระยอง ซึ่งมีพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลศักยภาพ 738.02 ไร่ โดยวิธีวาง Line transect จากการสำรวจพบหญ้าทะเลทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี (การปกคลุมร้อยละ 75) คุณภาพของน้ำทะเลทั่วไป ความลึกน้ำ 0.1-1.5 เมตร ความเค็ม 31.7 ppt. ออกซิเจนละลาย 6.17 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดและด่าง 8.07 อุณหภูมิ 31 องศาเซลเซียส พื้นทะเลมีลักษณะเป็นดินทรายละเอียดปนเลนและเศษเปลือกหอย สำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเลด้วยอวนทับตลิ่ง พบกลุ่มปลาชนิดเด่น คือ ปลาสลิดทะเลจุดขาว (Siganus canaliculatus) ปลาสลิดทะเลแถบ (Siganus javus) ปลากะพงข้างปาน (Lutjanus russellii) นอกจากนี้ได้เก็บตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินเพื่อหาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล โดยนำตัวอย่างไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป ทั้งนี้ระหว่างการสำรวจไม่พบขยะในแนวหญ้าทะเล แต่พบขยะเกยอยู่บริเวณชายหาด โดยส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง