แหล่งหญ้าทะเลบริเวณคลองบางนรา-คลองตากใบ
  • 28 พ.ค. 2565
  • 46

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง สำรวจ ประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณคลองบางนรา-คลองตากใบ จ.นราธิวาส ในพื้นที่ศักยภาพแหล่งหญ้าทะเล 534.4 ไร่ โดยวิธี Spot check  และสำรวจความหลากหลายสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลด้วยวิธีลากอวนทับตลิ่ง พบหญ้าทะเล 2 ชนิด คือ หญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii) และ หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี (การปกคลุมร้อยละ 51-75) ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายปนโคลน ความลึกน้ำ 0.3-1.1 เมตร ความเค็ม 9-25 ppt. ออกซิเจนละลายน้ำ 5.03-6.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด-ด่าง 6.58-8.21 อุณหภูมิ 29.2-31.2 องศาเซลเซียส  สัตว์น้ำชนิดเด่นในแนวหญ้าทะเล ได้แก่ ปลาสลิดหินลายขาว (Siganus javus) ปลาแป้นหน้าสั้น (Leiognathus brevirostris) และ ปลาหมูสี (Lethrinus lentjan) เป็นต้น และไม่พบขยะทะเลตกค้างในแหล่งหญ้าทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง