สงขลา เดินแล้วแปรรูป นำประดิษฐ์ของใช้จากขยะ
  • 30 พ.ค. 2565
  • 246

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ 50 คน จัดกิจกรรมใช้มาตรการลดปริมาณขยะในพื้นที่เป้าหมายตามหลักวิชาการ ในพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง บ้านใหม่ ม.1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมี ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) เป็นวิทยากรบรรยายและสอนวิธีการประดิษฐ์ของใช้จากขยะ และนายธนินธรณ์ ขุนจันทร์ ประธานวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวตะโหมด ร่วมสาธิตการผลิตเตาเผาชีวมวลสำหรับใช้ในครัวเรือน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง