ตามผล แนวไม้ไผ่ป้องกันปนวชายฝั่งเขตเมืองปัตตานี
  • 5 มิ.ย. 2565
  • 257

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงตะกอนหลังแนวปักไม้ไผ่ ในพื้นที่โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน จ.ปัตตานี ซึ่งดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 บริเวณชายฝั่ง ต.บานา ต.ตันหยงลุโละ และ ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี ระยะทางไม้ไผ่ประมาณ 3,700 เมตร โดยใช้เครื่องหยั่งความลึกท้องน้ำ (Echo Sounder) ครั้งที่ 2 เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบกับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงปริมาณตะกอนครั้งที่ 1 พร้อมทั้งติดตามสภาพแนวไม้ไผ่ภายหลังการดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น เป็นการสำรวจ 25 ตำแหน่ง คลอบคลุมตลอดแนวไม้ไผ่ ผลสำรวจพบว่า ประสิทธิภาพของไม้ไผ่ยังคงแข็งแรง ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย อีกทั้งยังมีการปลูกต้นโกงกางเสริมบริเวณหลังแนวไม้ไผ่ เพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ทั้งนี้ จะติดตามการเปลี่ยนแปลงตะกอนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง