นำงบอุดหนุนจัดกิจกรรมอาสา ฟื้นฟูทะเลสทิงพระ
  • 10 มิ.ย. 2565
  • 62

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) จัดหารือกับกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านชุมพล ม.1 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 30 คน จัดกิจกรรมวางซั้งสร้างบ้านปลา 15 ชุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 30 คน จากงบอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และตั้งจุดบริการเคลื่อนที่ในการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ได้เพิ่ม 18 คน และเปิดหารือรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง