ฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล บริเวณเกาะพิทักษ์ ทะเลชุมพร
  • 16 มิ.ย. 2565
  • 33

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง ติดตามผลการฟื้นฟูหญ้าทะเลบริเวณเกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ที่ปลูกเมื่อปี 2563 ตามโครงการฟื้นฟูหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน พบว่าหญ้าทะเลมีอัตรารอดสูง มีการเจริญเติบโตดีมาก มีการพัฒนาของใบและรากดี ความยาวใบประมาณ 60-100 ซม.  ความกว้างใบเฉลี่ย 2 ซม. ไม่พบดอกและผล ตรวจนับจำนวนต้นหญ้าทะเลที่ปลูกมีการแตกกอเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คุณภาพน้ำทั่วไป ความลึกประมาณ 80 ซม. อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ในเขตน้ำตื้น 34 องศาเซลเซียส ความเค็ม 34 ppt. ความเป็นกรดและด่าง 8.1 และความโปร่งใสมองเห็นพื้น และได้เก็บตัวอย่างดินมาเพื่อวิเคราะห์ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ปริมาณสารอินทรีย์ และขนาดอนุภาคตะกอนดิน อีกทั้งได้ร่วมพูดคุยกับชุมชนพบว่ามีความพึงพอใจกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง