ตรวจวัดความพร้อมอ่าวป่าตอง น้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • 23 มิ.ย. 2565
  • 62

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต ผลการติดตามตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลอยู่ในช่วง 29.4-30.3 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30-33 ppt. ค่าการละลายของออกซิเจนในน้ำทะเล 5.81-6.73 mg/l สภาพโดยทั่วไป ท้องฟ้ามีอากาศแจ่มใส น้ำทะเลใส ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย พบการทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยวอยู่บ้างในช่วงเวลาดังกล่าว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง