รวมพลังเครือข่ายและอาสา เสริมความรู้ร่วมอนุรักษ์ทะเลเพชรบุรี
  • 23 มิ.ย. 2565
  • 72

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วย กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) จัดการประชุมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของชุมชนและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ครั้งที่ 1) โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ โรงเรียนบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ในงานมีการกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ กรม ทช. ในการทำงานร่วมกับชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และบทบาทหน้าที่ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลงานของกลุ่มชุมชนชายฝั่งที่ได้รับการสนับสนุนตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเครือข่ายชุมชนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2565 โดยตัวแทนกลุ่มชุมชนชายฝั่งในพื้นที่มี อสทล. ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง