ฝึกอบรมเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลปากพนัง
  • 23 มิ.ย. 2565
  • 63

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ณ โรงเรียนวัดขนาบนาก ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นไปตามพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสุทิน คงละออ นายก อบต.ขนาบนาก เป็นประธาน มีนักเรียน 45 คน ครูผู้ควบคุม 5 คน กิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สิ่งแวดล้อมทางทะเล และอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ในท้องถิ่นตามใบงานที่ 5 และ 6

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง