พาสำรวจแหล่งหญ้าทะเล อ่าวฉลอง
  • 25 มิ.ย. 2565
  • 224

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน สำรวจประเมินสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเล ด้วยวิธี Spot check บริเวณเกาะโหลน อ่าวยนต์ เกาะทะนาน และอ่าวฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ผลการสำรวจสถานภาพหญ้าทะเล ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพ 1,858 ไร่ พบหญ้าทะเลทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด หญ้าเงาใบเล็ก หญ้าเงาใส หญ้าเงาใบใหญ่ หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้ากุยช่ายเข็ม) หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย และหญ้าคาทะเล  สถานภาพโดยรวมของหญ้าทะเลอยู่ในระดับสมบูรณ์เล็กน้อยถึงสมบูรณ์ปานกลาง ซึ่งพบหญ้าคาทะเลเป็นชนิดเด่น รองลงมาคือหญ้าใบมะกรูด พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทรายปนโคลน คุณภาพน้ำเบื้องต้น ที่ระดับความลึก 0.5-5.7 เมตร อุณหภูมิ 31 องศาเซลเซียส  ความเค็ม 30-31 ppt. ความเป็นกรด-ด่าง 8.12 ความโปร่งใส 1 เมตร ไม่พบขยะในแหล่งหญ้าทะเล  พร้อมทั้งรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแหล่งหญ้าทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง