แนวปะการังเกาะมันใน ปลอดภัยไม่ฟอกขาว
  • 29 มิ.ย. 2565
  • 629

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลโดยใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำทะเล (Data logger) บริเวณสะพานท่าเรือเกาะมันใน และอ่าวต้นเลียบ เกาะมันใน อ.แกลง จ.ระยอง พบว่าอุณหภูมิของน้ำทะเล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2565 บริเวณสะพานท่าเรือเกาะมันใน อุณหภูมิอยู่ในช่วง 29.15–33.22 องศาเซลเซียส โดยมีค่าเฉลี่ย 31.09±0.69 องศาเซลเซียส และบริเวณอ่าวต้นเลียบ เกาะมันใน อุณหภูมิอยู่ในช่วง 27.86-32.60 องศาเซลเซียส โดยมีค่าเฉลี่ย 30.96±0.82 องศาเซลเซียส และไม่พบปะการังฟอกขาว ส่วนข้อมูลจาก National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ได้คาดการณ์ว่าในเดือนมิถุนายน 2565 ไม่พบแนวโน้มผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่อาจมีต่อการเกิดปะการังฟอกขาว ทั้งนี้ จะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ พื้นที่อ่าวขาม จ.ตรัง
วันที่ 8-12 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้ทำการรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่อ่าวขาม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหล่งหญ้าทะเล โดยเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลจำนวน 5 ตัวอย่างและตัวอย่างตะกอนดินจำนวน 13 ตัวอย่างทั้งนี้ ได้เก็บรักษาตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินไว้เพื่อเตรียมวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป
13 มีนาคม 2566
ดูเพิ่มเติม