อบรมสำรวจเก็บพืชและสัตว์ทะเล ทำฐานข้อมูลท้องถิ่น
  • 29 มิ.ย. 2565
  • 205

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง นำคณะครู และน้องๆ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 55 คน จัดโครงการฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. แนวทางการสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น และกิจกรรมภาคสนามสำรวจความหลากหลายทรัพยากรสัตว์น้ำ สำรวจพันธุ์ไม้ในระบบนิเวศป่าชายเลน และปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ 100 ต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง