พาตรวจสถานภาพโครงสร้างป้องกันชายฝั่งหาดมหาราช
  • 29 มิ.ย. 2565
  • 62

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ตรวจสอบสถานภาพชายฝั่ง พร้อมทั้งโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง พื้นที่หาดมหาราช ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง แนวโครงสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อนำมาใช้ประกอบการประชุมและกำหนดแนวทางการทำงานของคณะทำงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา ครั้งที่ 2/2565 ภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 จากการสำรวจ พบว่า มีลักษณะทางกายภาพชายฝั่งเป็นหาดทราย มีสถานภาพสมดุล นอกจากนี้ยังพบพืชชายหาด อาทิเช่น ผักบุ้งทะเล ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยฟื้นฟูเสถียรภาพชายหาด สามารถปกคลุมและยึดเกาะเม็ดทรายได้ดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง