ร่วมพิสูจน์สิทธิ ก่อนอนุญาตรับรองที่ดินในเขตป่าบานา
  • 30 มิ.ย. 2565
  • 68

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี และเจ้าของที่ดิน ลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพที่ดินที่ขอออกเอกสารสิทธิ์ในเขตป่าชายเลน ตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน ประจำจังหวัดปัตตานี ที่ 69650/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ในพื้นที่ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานีรวม 6 ราย 9 แปลง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง