ตามมา ทช. พาไปสำรวจแหล่งหญ้าทะเลในอ่าวคั่นกระได
  • 2 ก.ค. 2565
  • 250

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สำรวจการแพร่กระจาย ประเมินสถานภาพหญ้าทะเลโดยวิธีวาง Line transect พร้อมทั้งศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคั่นกระไดและอ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลการสำรวจในพื้นที่อ่าวคั่นกระได 150 ไร่ ไม่พบแปลงหญ้าทะเล เมื่อสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวหญ้าทะเลด้วยอวนทับตลิ่งและอวนลอยกุ้งสามชั้น พบสัตว์น้ำ 16 ชนิด เป็นกลุ่มปลา 9 ชนิด ปู 4 ชนิด หอย 2 ชนิด และดาวทะเล 1 ชนิด โดยมีสัตว์น้ำชนิดเด่น ได้แก่ ปลาแป้นเหลืองทอง (Leiognathus decorus) รองลงมาคือ ปลาสลิดหินแขก (Siganus javus) และปลาดอกหมาก (Gerres sp.) ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้ำที่อยู่ในระยะวัยรุ่น (Juvenile) ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น มีค่าความเค็ม 33 ppt. ค่าความเป็นกรด-ด่าง 8.19 ต่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 4.4 มิลลิกรัม/ลิตร และอุณหภูมิ 31.9 องศาเซลเซียส โดยพื้นทะเลมีลักษณะเป็นทรายปนโคลน ขยะทะเลในแหล่งหญ้าทะเล พบว่ามาจาก 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมชายฝั่งและนันทนาการ เช่น ขยะพลาสติก และกิจกรรมทางน้ำและการประมง เช่น เครื่องมือประมง โดยเมื่อจำแนกตามวัสดุของขยะที่พบ ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภท พลาสติก ส่วนในพื้นที่อ่าวมะนาว 100 ไร่ ไม่พบแปลงหญ้าทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง