คุณภาพน้ำทะเลชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชปกติ
  • 2 ก.ค. 2565
  • 566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง บริเวณชายฝั่งทะเล จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล มีค่าโดยสรุปคือ มีช่วงระดับความลึกน้ำ 0.3-10.8 เมตร ค่าความโปร่งแสง 0.1-5.5 เมตร ค่าอุณหภูมิน้ำ 28.7-32.5 องศาเซลเซียล ค่าความเค็ม 20-31 ppt. ค่าความเป็นกรดด่าง 7.85-8.33 และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 4.14-6.96 mg/L จากนั้นเก็บรวบรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล เพื่อนำกลับมาวิเคราะห์ ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ปริมาณสารอาหาร ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน แพลงก์ตอนพืช ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง