สงขลาแจ้งพบปะการังฟอกขาวที่เกาะขาม ส่วนเกาะหนู-แมวดีขึ้น
  • 2 ก.ค. 2565
  • 1,012

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง รายงานผลการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณแนวปะการังเกาะหนู เกาะแมว และเกาะขาม จ.สงขลา ผลจากการเก็บข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลต่อเนื่องด้วย data temperature logger พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าเฉลี่ย 31.43 °C และจากการสำรวจแนวปะการัง โดยวิธี Line intercept transect พบการฟอกขาวของปะการังบริเวณเกาะขาม อ.เทพา จ.สงขลา ประมาณร้อยละ 15 ของปะการังมีชีวิต และปะการังเริ่มมีลักษณะสีซีด ประมาณร้อยละ 5 ของปะการังมีชีวิต ที่ระดับความลึก ประมาณ 2.7-4.5 เมตร โดยชนิดของปะการังที่มีการฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora sp.) ส่วนบริเวณเกาะหนู และเกาะแมว จ.สงขลา จากที่เคยพบปะการังมีสีซีดในช่วงเดือนพฤษภาคม ตอนนี้ปะการังมีการฟื้นตัวกลับมาอยู่ในสภาพปกติแล้ว โดยกรม ทช. จะติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ พื้นที่อ่าวขาม จ.ตรัง
วันที่ 8-12 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้ทำการรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่อ่าวขาม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหล่งหญ้าทะเล โดยเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลจำนวน 5 ตัวอย่างและตัวอย่างตะกอนดินจำนวน 13 ตัวอย่างทั้งนี้ ได้เก็บรักษาตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินไว้เพื่อเตรียมวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป
13 มีนาคม 2566
ดูเพิ่มเติม