รับน้องๆ กัลยาณีศรีธรรมราช ชมป่าชายเลนปากนคร
  • 4 ก.ค. 2565
  • 249

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ต้อนรับคณะครู นักเรียน และศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 250 คน ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยให้ข้อมูลตลอดทางเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ร่วมกันปลูกเสริมป่าชายเลนและ เก็บขยะตกค้างในพื้นที่ป่าชายเลนบ้านปากนคร ม.1 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง