ชาวควนขัน ระดมเสริมความรู้รักษ์ผืนป่าชายเลน
  • 5 ก.ค. 2565
  • 298

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับ อบต.ควนขัน จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 นำน้องๆ นักเรียน ประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ผู้ปกครองท้องถิ่นท้องที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 400 คน จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้ เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และระบบนิเวศป่าชายเลน ต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชน ณ ท่าเรือบ้านท่าหิน/ป่าชายเลน ม.6 ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล โดยในงานมีการจัดบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระบบนิเวศป่าชายเลนและการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลนในของชุมชน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง