ชื่นชมผืนป่าชายเลน คณะข้าราชการใหม่ ทส. ดูงานป่าเมืองเพชรบุรี
  • 5 ก.ค. 2565
  • 246

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ต้อนรับ คณะข้าราชการใหม่รุ่นที่ 35 สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 100 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.เพชรบุรี ภายใต้โครงฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน และระบบนิเวศน์ชายฝั่ง จากนั้นนำปลูกต้นโกงกาง บริเวณศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.เพชรบุรี รวม 200 ต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง