เสริมอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำชายฝั่งบ้านไร่ทอน ทะเลสตูล
  • 6 ก.ค. 2565
  • 258

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำชายฝั่งบ้านไร่ทอน อบต.ท่าเรือ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ม.3 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 50 คน จัดกิจกรรมบ้านปลา ณ คลองปาหนัน บ้านไร่ทอน ม.3 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบเงินอุดหนุนเครือข่ายชายฝั่ง กรม ทช. เพื่อการสร้างแหล่งอาศัยและอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์สัตว์น้ำชายฝั่งของชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง