เก็บสถิติขยะลอยน้ำเข้า-ออกปากน้ำสำคัญเขตอ่าวไทยตอนบน
  • 7 ก.ค. 2565
  • 290

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สำรวจขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ำ โดยใช้อวนกางกั้นขนาดกว้าง 5 เมตร ลึก 2 เมตร เก็บตัวอย่างขยะลอยน้ำต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง และคัดแยกประเภท ชั่งน้ำหนักขยะแต่ละคาบ และบันทึกผล ตามวิธีของ AMETEC PROTOCOL (APEC Marine Environmental Training and Education Center (AMETEC)) ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ของ United Nations Environment Programme; Intergovernmental Oceanographic Commission (UNEP/IOC) และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดขยะทะเลตามแบบฟอร์ม International Coastal Cleanup (ICC) พบขยะจำพวกถุงพลาสติกชนิดต่างๆ มีปริมาณสูงที่สุดในทุกปากแม่น้ำ โดยปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร รวบรวมขยะไหลออกได้ 171 ชิ้น (2,278 กรัม) ขยะไหลเข้า 86 ชิ้น (1,114.8 กรัม) ปากแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม รวบรวมขยะไหลออกได้ 127 ชิ้น (1,443.8 กรัม) ขยะไหลเข้า 36 ชิ้น (338.4 กรัม) และปากแม่น้ำบางตะบูน จ.เพชรบุรี รวบรวมขยะไหลออกได้ 65 ชิ้น (751.6 กรัม) ขยะไหลเข้า 72 ชิ้น (740.1 กรัม) ข้อมูลที่ได้จะนำไปวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณขยะไหลเข้าและออกต่อวันต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง