สำรวจสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล เกาะพะงัน
  • 9 ก.ค. 2565
  • 480

วันที่ 8 กรฏาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจและติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล โดยทดลองใช้เทคนิคอากาศยานไร้คนขับ ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (drone) บริเวณเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี และเก็บรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินในแหล่งหญ้าทะเล เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของแหล่งหญ้าทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง