เดินหน้าต่อ ศึกษาแหล่งอาศัยโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
  • 28 ก.ค. 2565
  • 428

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง สำรวจประเมินสถานภาพทะเลสาบสงขลา เพื่อติดตามความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารขั้นต้นบริเวณพื้นที่อาศัยของโลมาอิรวดี ครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน ในเขต จ.สงขลา ต่อเนื่องพัทลุง โดยสำรวจความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์น้ำวัยอ่อน แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน พร้อมตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น เพื่อนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบชนิดและปริมาณในห้องปฏิบัติการ ใช้เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา สำหรับใช้บริหารจัดการพื้นที่ทะเลสาบสงขลาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง