ตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียน ล้ำในเขตป่าชายเลนทุ่งตะโก
  • 5 ส.ค. 2565
  • 490

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอทุ่งตะโก เทศบาลตำบลปากตะโก และผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านปากตะโก ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณ ม.1 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ประสงค์ดีว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ ซ้อนทับกับที่ป่าชายเลน ผลการตรวจสอบพบว่า พื้นที่มีการปรับสภาพถมดิน และมีบ้านอยู่ในพื้นที่ 8 หลัง เนื้อที่ 7.14 ไร่ เมื่อนำค่าพิกัดที่ได้มาถ่ายทอดลงในแผนที่ ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าว คาบเกี่ยวแนวเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และ 22 สิงหาคม 2543 และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองตะโก คลองท่าทอง และคลองบางมุด ต่อมามีผู้แทนจากเจ้าของที่ดินนำ น.ส.3 ก. เนื้อที่ 6-2-76 ไร่ ออกเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2534 มาแสดงต่อคณะเจ้าหน้าที่ เนื่องจากพื้นที่ น.ส.3 ก. แปลงนี้ยังไม่มีการรังวัดแนวเขต คณะเจ้าหน้าที่มีความเห็นร่วมกันว่า เพื่อความถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เห็นควรให้เจ้าของที่ดินไปยื่นเรื่องสอบเขตที่ดิน ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวี เพื่อรังวัดแนวเขต น.ส.3 ก. ให้ชัดเจนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง