สำรวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหาดไม้ขาว ช่วงมรสุม
  • 6 ส.ค. 2565
  • 468

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจสัณฐานชายหาด เพื่อจัดทำข้อมูลภาพตัดขวางชายหาด (Beach profile) บริเวณหาดไม้ขาว (ระบบหาดหาดไม้ขาว (T7E203)) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยการประยุกต์ใช้การสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ซึ่งกำหนดระยะทางสำรวจตามแนวชายฝั่งประมาณ 15 กม. รวม 76 แนวสำรวจ แต่ละแนวสำรวจมีระยะห่างประมาณ 200 เมตร โดยสามารถสำรวจเพิ่มเติมได้ทั้งหมด 20 แนว คงเหลืออีก 36 แนวสำรวจ คิดเป็นระยะทางที่สำรวจแล้ว 8 กม. ผลการสำรวจเบื้องต้นพบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งตามฤดูกาล เนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พบต้นไม้ล้ม และหน้าผาชายหาด (beach scarp) มีความลาดชันชายหาดประมาณ 8-10 องศา โดยข้อมูลที่ได้ที่ใช้ในการประเมินความเปราะบางชายฝั่ง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง