อบรมน้องๆ บ้านท่าแครง ศึกษาพืชสัตว์ทะเล อพ.สธ.
  • 6 ส.ค. 2565
  • 29

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก จัดโครงการฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น" ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้กับคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสนามไชย 45 คน ณ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. แนวทางการดำเนินงานสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น และกิจกรรมภาคสนามสำรวจความหลากหลายทรัพยากรสัตว์น้ำและหญ้าทะเล โดยหวังผลให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง