ชุมชนชายฝั่ง เก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศทะเลดอนหอยหลอด
  • 12 ส.ค. 2565
  • 203

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จ.สมุทรสงคราม 30 คน จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 5/2565 ณ ดอนหอยหลอด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมี นางสาวอารีรัตน์ จงกล ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน พร้อมเปิดจุดรับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อมุ่งลดปริมาณขยะชายฝั่งทะเล สร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกของชุมชน นักเรียน นักท่องท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการช่วยกันป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน ในกิจกรรมมีการสาธิตและให้ความรู้การคัดแยกขยะ สามารถเก็บขยะได้ 1,250 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) เศษโฟม ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) และหลอดไฟ และได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง นำขยะทะเลไปกำจัดตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง