แจ้งเตือน การครอบครองผืนป่าชายเลนบ้านสวน เมืองชลบุรี
  • 18 ส.ค. 2565
  • 824

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ  ทสจ.ชลบุรี กอ.รมน.ชลบุรี ศรชล.ชลบุรี และเทศบาลเมืองบ้านสวน นำประกาศไปติดแจ้งให้ผู้ยึดถือครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน นำหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพิ่มและฟื้นฟู (ทวงคืน) พื้นที่ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่ ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ “ป่า” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง