ทส. ชูเพิ่มประสิทธิภาพการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
  • 19 ส.ค. 2565
  • 319

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ อุทยานแก่งกระจานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี โดยกระทรวง ทส. ให้ความสำคัญกับ “การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ” โดยได้กำหนด Roadmap ในการบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อต้องการยกระดับการจัดการขยะให้ดียิ่งขึ้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องเป็นต้นแบบในการดำเนินงานลด และคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เพื่อได้นำแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงฯ ไปใช้เป็นแนวทางการปฎิบัติงานของหน่วยงานตนเอง สร้างสังคมที่สะอาด เป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนทั่วไป ทำให้การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง