กรมทะเล นำขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติระยะที่ 2
  • 19 ส.ค. 2565
  • 356

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ โดยมี ศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ ผู้แทนมูลนิธิอันดามัน เป็นวิทยากรในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้แทนหน่วยภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน ชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ทั้งในและนอกพื้นที่ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง ทั้งนี้ มีการสัมมนาระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวขับการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พะยูนระยะที่ 1 เพื่อนำไปประกอบการเสนอกรอบแนวทางการจัดทำแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติระยะที่ 2 ให้ไปสู่เป้าหมายตามตัวชี้วัดจำนวนพะยูนเพิ่มขึ้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง