พาสำรวจระบบหาด หาดลายัน และหาดในทอน
  • 28 ส.ค. 2565
  • 282

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจสัณฐานชายหาด เพื่อจัดทำข้อมูลภาพตัดขวางชายหาด (Beach profile) บริเวณหาดลายัน (ระบบหาดอ่าวบางเทา T7E207) ต.เชิงทะเล และหาดในทอน (ระบบหาดในทอน T7E204) ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยการประยุกต์ใช้การสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยสำรวจที่หาดลายัน 300 เมตร และหาดในทอน 1,000 เมตร ครบ 14 แนวสำรวจ ผลการสำรวจเบื้องต้นทั้งพื้นที่หาดลายันและหาดในทอนไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง พบร่องรอยของคลื่นซัดฝั่งบางพื้นที่ มีความลาดชันชายหาด 3-5 องศา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง