รองฯ ประวิตร นำประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรม ทช. รายงานความคืบหน้ากำแพงกันคลื่นริมทะเล
  • 10 ก.ย. 2565
  • 446

วันที่ 9 กันยายน 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ มีวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ทช. คือ ที่ประชุมรับทราบ ความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรณีกำแพงริมชายฝั่งติดแนวชายฝั่ง ความยาวตั้งแต่ 200 เมตร ขึ้นไป โดย ทช. ได้เสนอให้มีการทบทวนนำกำแพงกันคลื่นริมชายฝั่งกลับมาเป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย สผ. ได้นำเสนอแผนการดำเนินการ ประกอบด้วย (1) ประมวลข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทบของการก่อสร้างกำแพงริมชายหาด ติดแนวชายฝั่ง ความยาวตั้งแต่ 200 เมตร ขึ้นไป จาก ทช. และจากรายงาน EIA ของโครงการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ รวมทั้งความเห็นของผู้ร้องเรียน (2) เสนอ คชก. โครงการโครงสร้างพื้นฐานของน้ำ พิจารณาให้ความเห็น (3) เสนอคณะทำงานพิจารณาทบทวน โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (4) ยก (ร่าง) ประกาศ ทส. กรณีกำแพงริมชายฝั่งติดแนวชายฝั่ง ความยาวตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนทางกฎหมาย และ (5) สรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม