ชายฝั่งบางกะไชย ขอแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นสร้างแนวป่าชายเลนเพิ่ม
  • 17 ก.ย. 2565
  • 175

วันที่ 16 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมหารือกับนายนุกูล วิเศษกาล สมาชิกสภาจังหวัดจันทบุรี นายจักรกฤษ์ เชี่ยวชาญ และนายเอกชัย มงคลสุข รองนายก อบต.บางกะไชย เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดยมีข้อเสนอให้กรม ทช. แก้ปัญหาโดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งในอดีตได้มีการดำเนินการมาแล้วและได้ผลเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะนำเสนอแผนให้กรมพิจารณาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง