หารือ ร่างมาตรการคุ้มครองสัตว์ทะเลหายากจากกิจกรรมท่องเที่ยว
  • 23 ก.ย. 2565
  • 30

วันที่ 22 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วย ทสจ.สมุทรสาคร สำนักงาน ทช.ที่8 ศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อบจ. เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก อบต.โคกขาม อบต.พันท้ายนรสิงห์ สมาคมการประมงสมุทรสาคร ผู้แทนชาวประมง ผู้ประกอบท่องเที่ยวชมวาฬ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างมาตรการคุ้มครองสัตว์ทะเลหายากจากกิจกรรมท่องเที่ยว (วาฬบรูด้า) ณ ห้องประชุมศูนย์บริการจัดการ ด้านตรวจประมงเขต 5 จ.สมุทรสาคร โดยที่ประชุมเห็นชอบร่างมาตรการคุ้มครองสัตว์ทะเลหายากจากกิจกรรมท่องเที่ยว โดยให้รวมเอาวาฬบรูด้า และวาฬโอมูระเข้ามาเป็นมาตรการเดียวกัน ซึ่งจากนี้ไปจะเสนอเข้าสู่กระบวนการเสนอร่างกฎหมายลำดับรองตามขั้นตอนของ ม.20 แห่ง พรบ.ทช.2558 ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง