ทช. สมุทรสาคร จัดตัดทำลายเครื่องมือประมงทำลายระบบนิเวศทะเล
  • 28 ก.ย. 2565
  • 225

วันที่ 27 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร อ.รมน.สมุทรสาคร ศูนย์ควบคุมมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรสาคร ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กบางหญ้าแพรก ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ทช.สมุทรสาคร 30 คน จัดพิธีทำลายเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ชนิดลอบพับได้หรือไอ้โง่ ในรอบปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,457 ชุด โดยมี นาวาเอก เอกภาพ สายโสภา รองผู้อำนวยการ ศรชล.สมุทรสาคร เป็นประธาน ณ สำนักงาน ทช.ที่8 ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำลาย ขาย หรือดำเนินการอื่นกับเครื่องมือทำการประมงสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดลงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามมาตรา 103 วรรคสาม แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยทำลายไม่ให้อยู่ในสภาพที่เป็นเครื่องมือทำการประมงได้อีก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง