หารือ โครงการลดขยะในลำคลองสู่ทะเลนครศรีธรรมราช
  • 30 ก.ย. 2565
  • 162

วันที่ 29 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ ทสจ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เทศบาลตำบลบางพระ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง (นครศรีธรรมราช) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากพนัง สำนักชลประทานที่ 15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง กลุ่มประมงพื้นบ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ รวม 45 คน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะในลำคลองสู่ทะเล เขต จ.นครศรีธรรมราช ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชิงคุณภาพ (Smart Boom Management) ภายใต้แผนพัฒนา จ.นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านคลองประตูระบายน้ำฉุกเฉิน ม.3 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  โดยได้ชี้แจงข้อมูลพื้นฐานโครงการฯ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินโครงการฯ โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการฯ และสำรวจพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง