สรุปผลการประกอบอาชีพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปู ทะเลปัตตานี
  • 1 ต.ค. 2565
  • 208

วันที่ 30 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการขับเคลื่อนงานและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานเมือง ปูทะเลโลก ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูในพื้นที่ อ.ยะหริ่ง อ.หนองจิก อ.ไม้แก่น อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน บูรณาการร่วมกันให้ดีมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง