น้องๆ บ้านบางนอนเรียนรู้รักษ์ป่าชายเลนระนอง คุณค่าระดับโลก
  • 1 ต.ค. 2565
  • 174

วันที่ 30 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบางนอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 60 คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมทัศนศึกษานอกสถานที่ในป่าชายเลนกลางเมือง โกงกางดึกดำบรรพ์ 200 ปี ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง) ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน ชนิดพันธุ์ไม้ สัตว์ในป่าชายเลน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ประโยชน์ของป่าชายเลน พร้อมวิทยากรรับเชิญ นายเจียว ณ ถลาง ชาวบ้านชุมชนท่าด่าน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดภูมิปัญญา ความรู้สึกแปลกใหม่ ทัศนคติที่ดีต่อประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง