อธิบดีอรรถพล นำทีมเปิดแผนพิทักษ์ ทช. เน้นมีส่วนร่วมเครือข่าย
  • 4 ต.ค. 2565
  • 66

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา นำทีมผู้บริหาร รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด กรม ทช. สักการะพระพรหมประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยอธิบดีได้มอบนโยบายการดำเนินงาน และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการปรับตัวและยืดหยุ่นในการทำงาน เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก นอกจากนี้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย 3 ดี ประกอบด้วย ทัศนคติที่ดี ความรู้ที่ดี และปฏิบัติที่ดี โดยทุกส่วนต้องสามารถทำงานร่วมกันได้ ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมฯ อัพเดทข้อมูลให้ทันสมัย เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน เกาะติดสถานการณ์และเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สาธารณชนให้รวดเร็ว รอบคอบ และถูกต้อง ตลอดจนยกระดับงานด้านกฏหมาย การบุกรุกและคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน การทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน โดยเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง ให้สอดรับกับนโยบายของ รมว.ทส. รวมถึงเรื่องให้เจ้าหน้าที่กรมทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากมีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นในทุกพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง