ติดตั้งกล้องติดตามปริมาณขยะลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
  • 5 ต.ค. 2565
  • 192

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัย ทช. ติดตั้งกล้องบันทึกภาพ (The River Monitoring System : RMS) เพื่อใช้ตรวจติดตามปริมาณขยะลอยน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร The Ocean Cleanup (TOC) จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการปัญหาขยะทะเลด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีเรือดักขยะ Interceptor ซึ่งเป็นโครงการที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ผลักดันการดำเนินงานเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ พ.ศ.2562 และมอบให้ กรม ทช. ประสานงาน ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้งานในประเทศไทย และวางแผนขยายผลในการศึกษา วิจัย และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้สามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ กรม ทช. องค์กร The Ocean Cleanup (TOC) และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีแผนติดตั้งกล้องบันทึกภาพ (The River Monitoring System : RMS)  เพื่อใช้ตรวจติดตามปริมาณขยะลอยน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มอีก 2 พื้นที่ คือ สะพานภูมิพล 1 และ สะพานอรุณอมรินทร์ เพื่อให้ครอบคลุมและสามารถวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนตัว ประเภท และปริมาณขยะพลาสติกจากคลองสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ ในการวิเคราะห์จำแนกประเภทและนับจำนวนขยะ ซึ่งมีกรอบระยะเวลาดำเนินการวิจัยจากนี้ไปอีก 3 ปีข้างหน้า

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง