ติดตั้งกล้องติดตามปริมาณขยะลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
  • 5 ต.ค. 2565
  • 45

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัย ทช. ติดตั้งกล้องบันทึกภาพ (The River Monitoring System : RMS) เพื่อใช้ตรวจติดตามปริมาณขยะลอยน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร The Ocean Cleanup (TOC) จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และ ศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการปัญหาขยะทะเลด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีเรือดักขยะ Interceptor ซึ่งเป็นโครงการที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ผลักดันการดำเนินงานเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ พ.ศ.2562 และมอบให้ กรม ทช. ประสานงาน ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้งานในประเทศไทย และวางแผนขยายผลในการศึกษา วิจัย และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้สามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ กรม ทช. องค์กร The Ocean Cleanup (TOC) และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีแผนติดตั้งกล้องบันทึกภาพ (The River Monitoring System : RMS)  เพื่อใช้ตรวจติดตามปริมาณขยะลอยน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มอีก 2 พื้นที่ คือ สะพานภูมิพล 1 และ สะพานอรุณอมรินทร์ เพื่อให้ครอบคลุมและสามารถวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนตัว ประเภท และปริมาณขยะพลาสติกจากคลองสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ ในการวิเคราะห์จำแนกประเภทและนับจำนวนขยะ ซึ่งมีกรอบระยะเวลาดำเนินการวิจัยจากนี้ไปอีก 3 ปีข้างหน้า

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม
กรม ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ําฯ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ํา และคณะทํางานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. โดยมีนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้แทนจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ และข้อมูลการจัดทำธนาคารขยะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะในพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการขยายความรับผิดชอบไปยังผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility, EPR) การจัดทำข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตขนถ่ายขยะข้ามเขตพื้นที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ (Upcycle) ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (Roadmap) และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมวันทะเลโลกเพื่อเปิดตัวผู้รับผิดชอบแม่น้ำ 2 สายบริเวณอ่าวไทยตอนบน พร้อมทั้ง พิจารณา (ร่าง) คำสั่งปรับปรุงคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ อีกด้วย
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม