กรมทะเล ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
  • 6 ต.ค. 2565
  • 497

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ รับมอบหมายจากอธิบดีกรม ทช. ในฐานะประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment: AWGCME) พร้อมด้วย นางสุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล และกองการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 33 (The 33rd Meeting of ASEAN Senior Official on Environment) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยกรม ทช. ทำหน้าที่ประธาน AWGCME กล่าวรายงานสรุปสาระสำคัญการดำเนินงานของ AWGCME ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมในการรับเป็นประธาน AWGCME ต่ออีก 1 วาระ (ปี ค.ศ. 2022-2025)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง