กรมทะเล ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่สอง
  • 7 ต.ค. 2565
  • 221

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ รับมอบหมายจากอธิบดี กรม ทช. ในฐานะประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment: AWGCME) พร้อมด้วย นางสุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล และกองการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 33 (The 33rd Meeting of ASEAN Senior Official on Environment) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย สำหรับวันนี้เป็นการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง ASEAN และคู่ภาคี 3 คณะ ได้แก่ 1. The 16th ASEAN-Japan Dialogue on Environmental Cooperation 2. The 2nd ASEAN-Korea Dialogue on Environment and Climate Change และ 3. The 4th ASEAN-EU High Level Dialogue on Environment and Climate Change (HLD) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โครงการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่ภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำเสนอข้อริเริ่มใหม่เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง