กรมทะเล ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่สาม
  • 8 ต.ค. 2565
  • 48

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ รับมอบหมายจากอธิบดีกรม ทช. ในฐานะประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment: AWGCME) พร้อมด้วย นางสุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล และกองการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 33 (The 33rd Meeting of ASEAN Senior Official on Environment) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในวันนี้เป็นการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN+3 และ ASEAN-U.S. 2 คณะได้แก่ 1. ASEAN-US Senior Officials Meeting on Environment & Climate Change และ 2. 19th ASEAN Plus Three SOME เพื่อรายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-สหรัฐฯ และรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ กรม ทช. ได้รับมอบหมายจากนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ให้กล่าวแสดงความชื่นชมที่ประชุม ASEAN Plus Three ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่อต้านขยะพลาสติกในทะเลอย่างต่อเนื่องผ่านข้อริเริ่มโครงการ ASEAN Plus Three Marine Plastic Debris Cooperative Action Initiative และยืนยันถึงความสำคัญของความร่วมมือกรอบ ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan 2023-2027

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม