ปลัดนำทีมลงพื้นที่อันดามัน กำชับ ทส. เป็นหนึ่งร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร
  • 9 ต.ค. 2565
  • 216

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 6 จ.ภาคใต้ โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชุมชนบ้านน้ำใส สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ต.ลำแก่ง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งที่ประชุมได้กล่าวสรุปผลในการดำเนินงานกิจกรรม โครงการต่างๆ ในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งรายงานปัญหาสำคัญในการดำเนินงานที่ผ่านมา ในการนี้ สำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ทช.ที่7 (ตรัง) และ ทช.ที่10 (กระบี่) ได้รายงานถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมรายงานผลการแก้ไขปัญหาต่างๆ จากนั้น ปลัด ทส. ได้มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานผ่านความเชื่อมโยง ความต่อเนื่อง ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่โดยให้ยึดหลัก “ทส. คือหนึ่งเดียว”

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง