ระดมพลังช่วยกันจัดการขยะทะเล เกาะลันตาใหญ่
  • 10 ต.ค. 2565
  • 67

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ นำคณะส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมคนรักสุขภาพ กลุ่มแม่บ้าน ผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านค้าในชุมชน 120 คน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการและพัฒนาความร่วมมือในการจัดการขยะ และขยะพลาสติกของท้องถิ่น โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพช.) และกลุ่ม PPP Plastic ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ การพัฒนาโมเดลความร่วมมือในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การจัดการขยะ และขยะพลาสติกด้วยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เกาะของประเทศไทย กรณีศึกษาพื้นที่เกาะลันตา และมีนายสนาน หวังผล นายกเทศมนตรีตำบลเกาะลันตาใหญ่ เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง