พบเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านห้วยทรัพย์ สุราษฎร์ธานี
  • 10 ต.ค. 2565
  • 42

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล นำเจ้าหน้าที่สำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) พบปะชุมชนบ้านห้วยทรัพย์ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการป่าชายเลนในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ เนื้อที่ 600 ไร่ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ และตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ในโอกาสนี้ รองอธิบดี กรม ทช. และคณะได้หารือแนวทางการพัฒนาป่าในเมือง อีกทั้งได้ชี้แจงการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน รวมถึงการเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนข้อเสนอแนะและประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนงาน ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม