เตรียมพร้อมเปิด มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
  • 12 ต.ค. 2565
  • 42

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา พร้อมด้วย รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล คณะผู้บริหารจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมโครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงรูปแบบการร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ เพื่อกำหนดรูปแบบนิทรรศการที่จะไปนำเสนอในหัวข้อ/ประเด็นที่น่าสนใจ องค์ความรู้ หรือผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการนำร้านผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเครือข่ายชุมชนชายฝั่งไปจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมให้กับประชาชน เช่น ผลิตภัณฑ์ของสดจากทะเล อาหารแห้งที่เป็นผลิตภัณฑ์จากทะเล เป็นต้น อีกทั้งยังได้พิจารณาร่างกำหนดการ รูปแบบการจัดงานโครงการฯ ในพื้นที่บริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต รวมถึงพิจารณาร่างโครงการฯ โดยมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปดำเนินการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวฯ จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2565 ณ จ.ร้อยเอ็ด โดยกรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ครั้งที่ 2 วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2565 ณ จ.นครปฐม โดยมีกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ครั้งที่ 3 วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565 ณ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยกรม ทช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และครั้งที่ 4 วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2565 ณ จ.เชียงใหม่ โดยมีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม
กรม ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ําฯ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ํา และคณะทํางานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. โดยมีนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้แทนจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ และข้อมูลการจัดทำธนาคารขยะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะในพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการขยายความรับผิดชอบไปยังผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility, EPR) การจัดทำข้อมูลรายละเอียดการขออนุญาตขนถ่ายขยะข้ามเขตพื้นที่ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ (Upcycle) ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี (Roadmap) และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมวันทะเลโลกเพื่อเปิดตัวผู้รับผิดชอบแม่น้ำ 2 สายบริเวณอ่าวไทยตอนบน พร้อมทั้ง พิจารณา (ร่าง) คำสั่งปรับปรุงคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำและคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ อีกด้วย
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม