เตรียมพร้อมเปิด มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
  • 12 ต.ค. 2565
  • 456

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา พร้อมด้วย รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล คณะผู้บริหารจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมโครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงรูปแบบการร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ "มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ เพื่อกำหนดรูปแบบนิทรรศการที่จะไปนำเสนอในหัวข้อ/ประเด็นที่น่าสนใจ องค์ความรู้ หรือผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการนำร้านผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเครือข่ายชุมชนชายฝั่งไปจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมให้กับประชาชน เช่น ผลิตภัณฑ์ของสดจากทะเล อาหารแห้งที่เป็นผลิตภัณฑ์จากทะเล เป็นต้น อีกทั้งยังได้พิจารณาร่างกำหนดการ รูปแบบการจัดงานโครงการฯ ในพื้นที่บริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต รวมถึงพิจารณาร่างโครงการฯ โดยมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปดำเนินการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวฯ จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2565 ณ จ.ร้อยเอ็ด โดยกรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ครั้งที่ 2 วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2565 ณ จ.นครปฐม โดยมีกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ครั้งที่ 3 วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2565 ณ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต โดยกรม ทช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และครั้งที่ 4 วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2565 ณ จ.เชียงใหม่ โดยมีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง